Aktualności

2024-06-12 11:55:43
 
2024-03-04 11:17:44
Ulotka - System obniżek czynszu marzec 2024.pdf
 
2024-02-06 12:23:52
Szanowni Państwo! Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr VIII/136/19 z 24.06.2019 r. ze zm.) od dnia 1 stycznia 2024 r. na terenie Bydgoszczy i całego województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązuje zakaz używania pieców kaflowych oraz innych pozaklasowych ogrzewaczy na paliwa stałe (np.bip herb
Fair_play

ADM i miasto Bydgoszcz

Klauzula informacyjna dla najemców i użytkowników lokali mieszkalnych/socjalnych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: www.um.bydgoszcz.pl i www.adm.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z:

  1. czynnościami podejmowanymi przez strony w celu zawarcia i wykonania umowy najmu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  2. obowiązkami i uprawnieniami osób zajmujących lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Miasta Bydgoszcz wynikającymi z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny i innych obowiązujących przepisów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  3. ewentualnym procesem dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy lub bezumownego zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Miasta Bydgoszcz - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  4. potrzebą pobrania i rozliczenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu – art. 6 ust. 1lit. c RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia np. kancelaria prawna, organy egzekucyjne, firmy informatyczne, rozliczające media, drukujące książeczki opłat itp.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy lub zajmowania lokalu, a także przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zajmowania lokalu (w tym dokonania rozliczenia pobranej kaucji po opróżnieniu lokalu lub nabyciu na własność) oraz przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego;

 7. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o ujęcie na listę osób uprawnionych do lokalu mieszkalnego/socjalnego


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszcz lub na lokal socjalny - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. Miejska Komisja Mieszkaniowa oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, firmy informatyczne; ponadto w przypadku ujęcia na ww. listę Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) będą podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na tablicach ogłoszeń w siedzibie ADM Sp. z o.o. (Dział Mieszkaniowy ul. Gdańska 9) i Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zawarcia umowy najmu lokalu, a po podpisaniu umowy przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego lub do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze złożonego wniosku

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla najemców lokali użytkowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: www.um.bydgoszcz.pl i www.adm.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zawarcia i realizacji umowy najmu lokalu, w tym pobrania i rozliczenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  2. ewentualnego procesu dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy lub bezumownego zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Miasta Bydgoszcz - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. organy egzekucyjne, kancelaria prawna, firmy informatyczne, rozliczające media itp.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą po zakończeniu okresu trwania umowy do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawnego (w tym dokonania rozliczenia pobranej kaucji po opróżnieniu lokalu lub nabyciu na własność), a także przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz rozliczenia kaucji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla najemców pomieszczeń gospodarczych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy najmu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. organy egzekucyjne, kancelaria prawna, firmy informatyczne, rozliczające media itp.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą po zakończeniu okresu trwania umowy do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, a także przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (osoby z bazy CEIDG)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, firmy informatyczne

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników konta Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nadania i korzystania z dostępu do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. firmy informatyczne

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową założenia internetowego konta IOK.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników faktury elektronicznej


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania faktur w formie elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. firmy informatyczne

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rezygnacji z wystawiania faktur elektronicznych

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania dysku, lecz nie dłużej niż 3 miesiące

 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

 7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla dłużników wnioskujących o udzielenie ulgi w spłacie długu


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie długu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. organy egzekucyjne, kancelaria prawna, firmy informatyczne

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą po zakończeniu okresu trwania umowy najmu lokalu do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, a także przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie długu, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla dłużników wnioskujących o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem i realizacją wniosku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Zarządzenia Nr 154/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016 r.

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne Miasta i spółki komunalne, na rzecz których wykonywane będzie świadczenie niepieniężne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, firmy informatyczne

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, a także przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla rejestru korespondencji


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

 2. współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: um.bydgoszcz.pl i adm.com.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi oraz kontroli obiegu korespondencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. firmy informatyczne

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą po zakończeniu prowadzenia korespondencji przez okres wynikający z prawnych obowiązków np. archiwizacyjnego

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

 9. złożenie korespondencji, jeżeli nie wynika ze stosunku prawnego łączącego współadministratorów i osobę, której dane dotyczą, jest równoznaczne z dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB DO KONTAKTU (gdy stroną umowy jest ADM)

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

zawarcia i realizacji umowy łączącej administratora danych i podmiot, który Pan/Pani reprezentuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

prowadzenia korespondencji i bieżącej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4) przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to:

imię i nazwisko, funkcja – w przypadku osób reprezentujących,

imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku osób podanych do kontaktu

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, biegli rewidenci, firmy informatyczne, firmy hostingowe

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a ponadto przez okres wymagany przez przepisy prawa np. dotyczące regulacji podatkowych i rachunkowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez naszego kontrahenta/klienta, którego Pan/Pani reprezentuje lub jest pracownikiem

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB DO KONTAKTU (gdy stroną umowy jest MIASTO BYDGOSZCZ)

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,

2) współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: www.um.bydgoszcz.pl i www.adm.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

zawarcia i realizacji umowy łączącej administratora danych i podmiot, który Pan/Pani reprezentuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

prowadzenia korespondencji i bieżącej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4) przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to:

imię i nazwisko, funkcja – w przypadku osób reprezentujących,

imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku osób podanych do kontaktu

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, biegli rewidenci, firmy informatyczne, firmy hostingowe

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a ponadto przez okres wymagany przez przepisy prawa np. dotyczące regulacji podatkowych i rachunkowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa - każde z tych praw osoba, której dane dotyczą, może realizować w stosunku do każdego ze współadministratorów danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez naszego kontrahenta/klienta, którego Pan/Pani reprezentuje lub jest pracownikiem

 

 

 

 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz