Aktualności

2021-11-25 13:48:57
 
 
2021-11-15 07:46:54
Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2021 r. dotycząca naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w modernizowanych budynkach przy ul. Bydgoskiej oraz ul. Rynek w Bydgoszczy. W związku z dobiegającą końca modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul.
 
2021-09-29 23:00:00
Szanowni Państwo, Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2. Od 01 października br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Techników 5 w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny do sekretariatu 52 34 88 870 lub 52 34 88 788.bip herb
Fair_play

Deklaracja dostępności

Administracja Domów Miejskich Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://adm.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2001-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-08-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

2.1.4 – Brak zaimplementowanego skrótu klawiaturowego
2.4.1 – Brak mechanizmu który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
2.5.3 – W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa nie zawiera tekstu, który jest prezentowany wizualnie.
2.5.4 – Brak funkcjonalności aktywowania ruchem

Powodem niezgodności jest czas w którym strona została wydana do użytkowania. Strona jest w procesie modernizacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Administracja Domów Miejskich Sp z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
tel. 52-348-16-01
fax. 52-348-16-07
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Zet. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 34 81 641. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz