Aktualności

2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.pl
 
2017-09-18 10:03:29
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanychz bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylkoniewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.bip herb
Fair_play

Warunki zamiany

Warunki dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/704/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy:

 • Zamiany lokali można dokonywać wyłącznie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Miasta Bydgoszczy oraz własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 • Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta.
 • Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na wniosek osoby fizycznej mającej tytuł prawny do lokalu.
 • Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przysługuje najemcom, którzy:
 1. zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do opróżnienia z uwagi na ich zły stan techniczny, zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców,
 2. zajmują lokale wymagające opróżnienia w związku z potrzebami Miasta Bydgoszczy, w tym w związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy, zmianą sposobu ich użytkowania, remontem kapitalnym budynku, zamiarem rozbiórki, sprzedaży, przekwalifikowaniem na lokale socjalne lub tymczasowe pomieszczenia,
 3. zajmują lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (dotyczy przypadku, w którym nastąpiło ustanie przyczyny, dla której zawarto umowę najmu na lokal przystosowany do zamieszkania go przez osobę niepełnosprawną).
 • Pierwszeństwo zamiany na lokal o szczególnych właściwościach, przystosowany dla użytku osób niepełnosprawnych, przysługuje osobom niepełnosprawnym, których szczególne ograniczenia odpowiadają przystosowaniu lokalu do rodzaju niepełnosprawności.
 • Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przeznaczony do wynajmu na cele mieszkalne w wyniku adaptacji lub modernizacji pomieszczeń innych niż mieszkalne (strychów, pralni, suszarni, itp.) oraz pomieszczeń niezdatnych uprzednio do użytkowania, dokonanej przez osoby fizyczne na ich własny koszt, przysługuje osobom, które dokonały tej adaptacji (odpowiednio: modernizacji, remontu) na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie z wynajmującym.
 • Zamiana na większy wolny lokal może być dokonana, jeżeli najemca w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadał zaległości w opłatach czynszu i opłatach za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, przekraczających jeden pełen okres płatności oraz należycie wywiązywał się z obowiązków obciążających najemcę, o których mowa w art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów.
 • Zamiana na mniejszy wolny lokal może być dokonana, jednak w przypadku, gdy najemca posiada zaległości w opłatach czynszu i opłatach za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, zamiana taka będzie dokonana jedynie w przypadku podpisania ugody w sprawie spłaty zaległych opłat.
 • Zamiana na wolny lokal, pozostający w mieszkaniowym zasobie, w przypadku najemcy lokalu zadłużonego, może być dokonana każdorazowo, jeżeli w wyniku zamiany najemca uzyska lokal, którego powierzchnia nie będzie większa od powierzchni normatywnej przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 • W celu umożliwienia dokonania zamiany lokalu wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku zaległości w opłatach.
 • Na wniosek najemcy zajmującego lokal socjalny, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na inny lokal socjalny.
 • W trakcie trwania umowy najmu lokalu socjalnego, lub po upływie okresu najmu oznaczonego w umowie na wniosek najemcy, lub dotychczasowego najemcy, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na lokal wynajmowany na czas nieoznaczony pod warunkiem, że najemca w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadał zaległości w opłatach czynszu i opłatach za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, przekraczających jeden pełen okres płatności oraz należycie wywiązywał się z obowiązków obciążających najemcę, o których mowa w art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów.
 • Zamiana może być dokonana w sytuacji, gdy dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym najemcy przekracza dochód uzasadniający oddanie w najem lokalu socjalnego (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, nie może przekroczyć 90 % najniższej emerytury, a w przypadku większej ilości osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania 70% najniższej emerytury przypadającego na osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania) a nie przekracza dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, nie może przekroczyć 225 % najniższej emerytury, a w przypadku większej ilości osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania 160% najniższej emerytury przypadającej na osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania).
 • Zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami można dokonywać wyłącznie za zgodą wynajmującego.
 • Zamiana może być dokonana również w sytuacji, kiedy jeden z lokali podlegający zamianie jest zadłużony. Dokonanie takiej zamiany następuje po uprzednim zawarciu trójstronnej umowy o przejęciu długu pomiędzy najemcami i wynajmującym, określającej zasady jego spłaty.

W celu złożenia wniosku o zamianę mieszkania w Dziale Mieszkaniowym „ADM” przy ul. Gdańskiej 9 należy:
 • wypełnić wniosek,
 • potwierdzić wniosek w odpowiednim Rejonie Obsługi Mieszkańców,
 • wniosek podpisuje najemca i współmałżonek lub osoby zwane w treści umowy najmu współnajemcami w obecności pracownika Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. (w przypadku reprezentowania najemcy przez osobę trzecią konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa notarialnego uprawniającego do dokonywania konkretnych czynności w imieniu najemcy),
 • załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do lokalu (np. decyzja, zaświadczenie, umowa najmu),
 • załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku (dotyczy wniosku o zamianę z innym najemcą),
 • załączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z okresu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania (dotyczy wniosku o zamianę lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony).

Cennik Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. dotyczący zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami:
 • złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – 40 zł
 • realizacja zamiany – 250 zł
 • realizacja zamiany potrójnej i większej – 100 zł × wielokrotność
 • zgłoszenie oferty na zamianę przez dłużnika – bez opłaty

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą (oferta zamiany mieszkania) ważny jest przez okres 1 roku od daty jego złożenia.
Rejestr wniosków o zamianę pomiędzy najemcami prowadzony jest przez wynajmującego i publikowany na jego stronie internetowej.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę za złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą:
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
Bank Pocztowy S.A. 29 1320 1117 2032 8498 2000 0169
z dopiskiem: „opłata za złożenie wniosku na zamianę”

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na inny wolny lokal socjalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz