Aktualności

2024-06-12 11:55:43
 
2024-03-04 11:17:44
Ulotka - System obniżek czynszu marzec 2024.pdf
 
2024-02-06 12:23:52
Szanowni Państwo! Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr VIII/136/19 z 24.06.2019 r. ze zm.) od dnia 1 stycznia 2024 r. na terenie Bydgoszczy i całego województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązuje zakaz używania pieców kaflowych oraz innych pozaklasowych ogrzewaczy na paliwa stałe (np.bip herb
Fair_play

Warunki zamiany

Warunki dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą nr XIII/257/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy:
 1. Zamiany lokali można dokonywać wyłącznie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Miasta Bydgoszczy oraz własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 2. Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta.
 3. Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na wniosek osoby fizycznej mającej tytuł prawny do lokalu.
 4. Zamiana na większy lokal może być dokonana, jeżeli najemca nie posiada zaległości w opłatach czynszu i opłatach za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, przekraczających jeden pełen okres płatności oraz należycie wywiązywał się z obowiązków obciążających najemcę, o których mowa w art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów [...] z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 7.
 5. Zamiana na mniejszy lokal może być dokonana na wniosek najemcy lub wynajmującego, jednak w przypadku, gdy najemca posiada zaległości w opłatach czynszu i innych opłatach za używanie lokalu, zamiana może być dokonana jedynie w przypadku podpisania ugody w sprawie spłaty zaległych opłat.
 6. Wynajmujący na wniosek byłego najemcy, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku zaległości w opłatach, może zawrzeć z nim umowę najmu, w celu umożliwienia dokonania zamiany lokalu.
 7. Zamiana na wolny lokal, pozostający w mieszkaniowym zasobie, w przypadku najemcy lokalu zadłużonego, może być dokonywana jeżeli w wyniku zamiany najemca uzyska lokal, którego powierzchnia nie będzie większa od powierzchni normatywnej przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i została podpisana ugoda w sprawie spłaty zaległych opłat.
 8. Na wniosek najemcy zajmującego lokal na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu socjalnego innego lokalu.
 9. W trakcie trwania umowy najmu lokalu socjalnego lub najmu socjalnego lokalu lub po upływie okresu najmu oznaczonego w umowie, na wniosek najemcy lub dotychczasowego najemcy, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na lokal wynajmowany na czas nieoznaczony pod warunkiem, że najemca w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadał zaległości w opłatach czynszu i opłatach za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, przekraczających jeden pełen okres płatności oraz należycie wywiązywał się z obowiązków obciążających najemcę, o których mowa w art. 6b ustawy ustawy o ochronie praw lokatorów [...].
  Zamiana może być dokonana w sytuacji, gdy dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym najemcy przekracza dochód uzasadniający oddanie lokalu w najem socjalny (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, nie może przekroczyć 45% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku większej ilości osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania 35% minimalnego wynagrodzenia przypadającego na osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania) a nie przekracza dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, nie może przekroczyć 150% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku większej ilości osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania 110% minimalnego wynagrodzenia przypadającej na osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania).
 10. Zamiana lokalu na więcej niż jeden wolny lokal, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy najemcami lokali zostaną współnajemcy dotychczas zajmowanego lokalu.
 11. Uprawnień zastrzeżonych dla wynajmującego w art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów […] nie stosuje się w odniesieniu do lokali oddanych w najem, jeśli nastąpiło to wskutek zaoferowania przez wynajmującego tego lokalu w zamian za uprzednio wynajmowany lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu, w związku z okolicznościami leżącymi po stronie wynajmującego.
 12. Wnioski o zamianę lokalu przyjmowane są przez wynajmującego w ciągu całego roku.
 13. Złożone wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny są weryfikowane przez wynajmującego w cyklach kwartalnych. W każdym kolejnym kwartale kalendarzowym weryfikacji podlegają kompletne wnioski złożone do końca pierwszego miesiąca tego kwartału. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki. Wnioski niekompletne będą odsyłane bez ich rozpatrzenia.
 14. Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, zostają dopisane do listy osób oczekujących na zamianę lokalu. Kolejność na liście oczekujących uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów i dochodu gospodarstwa domowego wnioskującego.
 15. Zasady oceny punktowej wniosków o zamianę na wolny lokal określono w Zarządzeniu Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2.01.2020 r.
 16. Pierwszeństwo zawarcia umowy na inny wolny lokal wynika z kolejności umieszczenia na liście oczekujących. W przypadku większej liczby osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na wolny lokal mieszkalny, wynajmujący zawiera umowę z osobą, która spośród zainteresowanych zawarciem umowy najmu znajduje się na najwyższym miejscu na liście oczekujących.
 17. Osoby znajdujące się na liście oczekujących mogą, w terminie 7 dni od daty jej publikacji składać do Miejskiej Komisji Mieszkaniowej wnioski oraz odwołania od decyzji wynajmującego dotyczącej miejsca na liście oczekujących.
 18. Pierwszeństwo zamiany na inny wolny lokal, z pominięciem procedury określonej w pkt 13-17, przysługuje osobom zamieszkującym:
  1. w lokalach, które przeznaczone są do opróżnienia na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, których realizacja następuje w trybie art. 108 Kpa zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego lub na podstawie decyzji właściciela wynikającej z racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem lub realizacji planów rozwoju miasta,
  2. w budynkach przeznaczonych do opróżnienia w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego,
  3. w budynkach przeznaczonych do sprzedaży,
  4. w budynkach przeznaczonych do modernizacji,
  5. zajmują lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (dotyczy przypadku, w którym nastąpiło ustanie przyczyny, dla której zawarto umowę najmu na lokal przystosowany do zamieszkania go przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim).
 19. Pierwszeństwo zamiany na lokal o szczególnych właściwościach, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przysługuje osobom niepełnosprawnym, których szczególne ograniczenia odpowiadają przystosowaniu lokalu do rodzaju niepełnosprawności.
 20. Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przeznaczony do wynajmu na cele mieszkalne w wyniku adaptacji lub modernizacji pomieszczeń innych niż mieszkalne (strychów, pralni, suszarni, itp.) oraz pomieszczeń niezdatnych uprzednio do użytkowania, dokonanej przez osoby fizyczne na ich własny koszt, przysługuje osobom, które dokonały tej adaptacji (odpowiednio: modernizacji, remontu) na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie z wynajmującym.
 21. Najemcy mogą dokonywać pomiędzy sobą zamian wynajmowanych lokali wyłącznie za zgodą wynajmującego.
  W przypadku współnajmu lokalu, zamiana może być dokonana wyłącznie na zgodny wniosek współnajemców.
  Wniosek jest ważny przez rok od daty zarejestrowania w rejestrze zamian.
  Rejestr wniosków o zamianę pomiędzy najemcami prowadzony jest przez wynajmującego i publikowany na jego stronie internetowej.
  Zamiana może być dokonana również w sytuacji, kiedy jeden z lokali podlegający zamianie jest zadłużony. Dokonanie takiej zamiany następuje po uprzednim zawarciu trójstronnej umowy o przejęciu długu pomiędzy najemcami i wynajmującym, określającej zasady jego spłaty.
W celu złożenia wniosku o zamianę mieszkania w Dziale Mieszkaniowym „ADM” przy ul. Gdańskiej 9 należy:
 • wypełnić wniosek,
 • potwierdzić wniosek w odpowiednim terytorialnie Rejonie Obsługi Mieszkańców,
 • podpisać wniosek przez najemcę i współmałżonka lub osoby zwane w treści umowy najmu współnajemcami w obecności pracownika Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. (w przypadku reprezentowania najemcy przez osobę trzecią konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa notarialnego uprawniającego do dokonywania konkretnych czynności w imieniu najemcy),
 • załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do lokalu (np. decyzja, zaświadczenie, umowa najmu),
 • załączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
 • załączyć oświadczenie o stanie majątkowym,
 • załączyć oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o fakcie poinformowania ich o źródłach dochodów mających wpływ na jego wysokość w składanej deklaracji o wysokości dochodów.

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na inny wolny lokal wynajmowany na podstawie najmu socjalnego – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 • Załączniki do wniosków:
  • Deklaracja o wysokości dochodów – pobierz plik
  • Oświadczenie o stanie majątkowym – pobierz plik
  • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego lokalu lub o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Lista osób oczekujących na zamianę na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz