Aktualności

2021-11-25 13:48:57
 
 
2021-11-15 07:46:54
Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2021 r. dotycząca naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w modernizowanych budynkach przy ul. Bydgoskiej oraz ul. Rynek w Bydgoszczy. W związku z dobiegającą końca modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul.
 
2021-09-29 23:00:00
Szanowni Państwo, Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2. Od 01 października br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Techników 5 w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny do sekretariatu 52 34 88 870 lub 52 34 88 788.bip herb
Fair_play

Wspólnoty Mieszkaniowe


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA
I OSÓB DO KONTAKTU (gdy stroną umowy jest WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Wspólnota Mieszkaniowa
2) przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dokonuje zarządca nieruchomości: Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 1;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i realizacji umowy łączącej administratora danych i podmiot, który Pan/Pani reprezentuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• prowadzenia korespondencji i bieżącej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to:
• imię i nazwisko, funkcja – w przypadku osób reprezentujących,
• imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku osób podanych do kontaktu
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia danych np. zarządca nieruchomości, kancelaria prawna, firmy informatyczne
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a ponadto przez okres wymagany przez przepisy prawa np. dotyczące regulacji podatkowych i rachunkowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez naszego kontrahenta/klienta, którego Pan/Pani reprezentuje lub jest pracownikiem

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
KONTRAHENTÓW/KLIENTÓW
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa
2. przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dokonuje zarządca nieruchomości:
3. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 1;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych np. kancelaria prawna, firmy informatyczne itp.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i  przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego,
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
9. podanie danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest niezbędne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz