Aktualności

2024-02-06 12:23:52
Szanowni Państwo! Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr VIII/136/19 z 24.06.2019 r. ze zm.) od dnia 1 stycznia 2024 r. na terenie Bydgoszczy i całego województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązuje zakaz używania pieców kaflowych oraz innych pozaklasowych ogrzewaczy na paliwa stałe (np.
 
2023-06-28 07:55:23
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przedstawia swoją kolejną inwestycję. Nowy kompleks mieszkaniowy to osiedle rodzinne, otwarte i przyjazne dla mieszkańców. Budynki przy ul. Zygmunta Augusta 30 i Rycerskiej 11-13 wprowadzają nową jakość wśród okolicznej zabudowy, powstaną tam przestrzenie wspólne i tereny zielone, przeznaczone do rekreacji dzieci i osób dorosłych.
 
2023-04-26 11:32:18
Szanowni Państwo, zwracamy się z gorącą prośbą o poświęcenie chwili uwagi na wypełnienie ankiety, która pomoże nam zbudować nową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bydgoszczy, na lata 2024 – 2030.Z pomocą przygotowanego linku, wszyscy Mieszkańcy Bydgoszczy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie, w swoim domu.bip herb
Fair_play

Informacje ogólne

Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Bydgoszcz, powstałą w styczniu 1994 roku. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Bydgoszcz oraz innych podmiotów prawnych i osób fizycznych a także Wspólnot Mieszkaniowych. Zakres działań „ADM” Sp. z o.o. obejmuje w szczególności bieżące prace remontowo - konserwacyjne administrowanych obiektów, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, hipotek nieruchomości oraz zwiększanie gminnych zasobów mieszkaniowych.

 

Aktualnie Spółka zawiaduje ponad tysiącem budynków mieszkalnych oraz ponad stu obiektami niemieszkalnymi. Ponadto zarządza ok. 650 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz m.in. zrealizowała inwestycję polegającą na budowie 269 mieszkań komunalnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, skupioną w dwóch miniosiedlach.

Od początku swego istnienia ADM Sp. z o.o. podejmuje aktywne działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług. W tym celu, w Rejonach Obsługi Mieszkańców, zlokalizowanych na terenie całego miasta, doświadczeni administratorzy, poprzez stały kontakt z klientami i bieżący monitoring budynków, zapewniają sprawną obsługę księgową i techniczną. Ciągle wzrastająca pozycja firmy jak i konkurencyjność Spółki na rynku, wymaga nowoczesnych form zarządzania, nastawionych na maksymalną minimalizację kosztów administracji w połączeniu z racjonalną polityką kadrową. Obecnie, naszym głównym atutem, są niskie koszty administracji przy jednoczesnym wysokim standardzie świadczonych usług, za sprawą zatrudnionych u nas fachowców, legitymujących się Państwową Licencję Zawodową Zarządców Nieruchomości.

Nagrody ADM

Przez lata działalności na koncie Spółki znalazło się wiele nagród i wyróżnień. Do Najważniejszych sukcesów można zaliczyć m.in.
  • Laureat Konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki i Generalnego Konserwatora Zabytków na Najlepszego Użytkownika Obiektu Zabytkowego w 1995 roku, za wzorowe wykonanie remontu, prac konserwatorskich i udaną adaptację XIX- wiecznej willi przy ul. Śniadeckich 1 na cele biurowe,
  • Wyróżnienie Prezydenta Miasta – „Bydgoski FENIKS 1997 – dla najlepszych użytkowników obiektów zabytkowych.”,
  • Nagrodę "FENIKS 2007" w Konkursie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy,
  • Wyróżnienie w II edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii Najdynamiczniejsza firma województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Polska Korporacja Termorenowacji przyznała dwukrotnie w 2006 i 2007 roku Złotą Statuetkę Termorenowatora – za propagowanie i wdrożenie w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • Platynowa Kielnia nagroda przyznana przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile” za działalność w dziedzinie zarządzania i inwestycji,
  • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play",
  • Platynowa Kielnia z diamentem 2013 r. – nagroda przyznana przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”.
  • Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. – za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu, będącego trwałym świadectwem naszych tradycji kulturowych i tożsamości.


Szczypta historii

Wraz z wyzwoleniem Bydgoszczy spod okupacji niemieckiej przystąpiono do tworzenia nowych władz. 25 stycznia 1945r. przy Nowym Rynku 1 utworzono Urząd Mieszkaniowy, którego celem był nadzór nad opuszczonymi budynkami, przydzielanie kwater osobom wyeksmitowanym przez Niemców a także tym, którzy wskutek działań wojennych, utracili dach nad głową. Zważywszy na liczbę mieszkań w Bydgoszczy było to zadanie dużej wagi.

1 września 1939r. Bydgoszcz liczyła 143.075 mieszkańców w tym: 131.295 Polaków, 9.208 Niemców oraz 2.572 osób innych narodowości. Po wojnie liczby te zmieniły się i tak, z danych na dzień 1 września 1945r. wynika, że w Bydgoszczy pozostało 134.819 mieszkańców, jednak liczba ta szybko rosła. Już bowiem 31 grudnia 1945 r. wszystkich bydgoszczan było 142.771 z czego 141.615 to byli Polacy, 633 Niemcy a 525 reprezentowało inne pochodzenie. Wynika z tego, że w porównaniu z 1939 rokiem, w Bydgoszczy przybyło 10.320 Polaków, a ubyło 8.575 Niemców i 2.049 osób innych narodowości.

W tym czasie, na terenie Bydgoszczy znajdowało się 8.490 domów mieszkalnych. Wskutek działań wojennych w gruzach legło 80 budynków a 24 uległo częściowemu zniszczeniu. Przed wojną w Bydgoszczy znajdowało się 30.960 mieszkań, a po wojnie ich liczba zmalała do 29.960, z czego 1.500 (zawierających 5.500 izb) zajętych było przez wojsko z przeznaczeniem na kwatery.

17 marca 1945 r. w Bydgoszczy powstała Miejska Rada Narodowa. Komunalne zasoby mieszkaniowe miasta przeszły wtedy w gestię Zarządu nad Zajętymi Nieruchomościami podporządkowanemu Wydziałowi Budownictwa MRN. 31 grudnia 1945 r. powołano do życia „AMPO” czyli Administrację Mieszkań Poniemieckich i Opuszczonych – placówkę, od powstania której, datuje się początek historii dzisiejszej Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
W 1947 r. nadzór nad mieszkaniami komunalnymi sprawował już Wydział Techniczny, a od 1950r. w ramach jego działalności, Oddział Gospodarki Mieszkaniowej.
1 stycznia 1947 r. zadania „AMPO” zostały przejęte przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych „MZBM” z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, który istniał przez kolejnych 28 lat, bo aż do 31 grudnia 1975 r. W jego strukturach organizacyjnych funkcjonowały także zakłady zamiejscowe m.in. w Solcu Kujawskim, Koronowie, Osielsku czy na Białych Błotach.

Zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 1975 r. poczynając od 1 stycznia 1976 r., „MZBM” podzielono na Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, w skrócie „PGM 1” oraz na Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 w skrócie „PGM 2”.
Z zachowanej kroniki wynika, że obydwa przedsiębiorstwa wchodziły w skład przedsiębiorstw zgrupowanych w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy podlegającym bezpośrednio Wojewodzie.
„PGM 1”, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 1-5, miał pod sobą budynki położone na północny zachód od linii przebiegającej wzdłuż ulic: Szubińskiej, Jana Olszewskiego, Armii Czerwonej, Al.1Maja (obecnie Gdańska), Leśnej, Kasztanowej i Kazimierza Pułaskiego a ponadto miasto i gminę Koronowo wraz z Białymi Błotami, Dobrczem i Osielskiem.
Pierwszym Dyrektorem Naczelnym został p. Ryszard Olszewski, jego zastępcą i jednocześnie Dyrektorem ds. Technicznych p. Jerzy Graban zaś funkcję Dyrektora ds. Eksploatacji pełnił p. Eugeniusz Janiszewski. Główną Księgową, w tamtym okresie, była p. Janina Pałczyńska, zaś funkcję Przewodniczącego Rady Zakładowej objął p. Marian Gotowicz.
Do zadań „PGM 1” należał m.in. nadzór techniczny i eksploatacja budynków, wraz z ich otoczeniem a także organizacja i wykonawstwo robot konserwacyjno-remontowych wraz ze świadczeniem usług na rzecz lokalnej ludności.
„PGM 2” miało swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 42. Podlegała mu wschodnia część Bydgoszczy od Al. 1 Maja (obecnie ul. Gdańska) w stronę Fordonu wraz z Solcem Kujawskim. Pierwszym Dyrektorem Naczelnym mianowano p. Mariana Gogolewskiego, na jego zastępcę i jednocześnie Dyrektora ds. Eksploatacji p. Stefana Kaliskiego, natomiast na Dyrektora ds. Technicznych p. Bogdana Sawarskiego.

Po trzech latach, Zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego z 11 grudnia 1978 r. z dniem 1 stycznia 1979 r. obydwa „PGM-y” połączono w jedno duże Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” z siedzibą główną zlokalizowaną przy ul. Jagiellońskiej 42. Na pierwszego Dyrektora Naczelnego powołano p. Józefa Sielickiego, zaś na zastępcę i Dyrektora ds. Remontów p. Bogdana Sawarskiego. Dyrektorem ds. Technicznych został p. Lech Komiszak, Dyrektorem ds. Eksploatacji p. Stefan Kaliski a funkcję Głównej Księgowej pełniła ówcześnie p. Irena Mantaj. 21 grudnia tegoż roku Wojewoda podjął decyzję, że z dniem 1 stycznia 1980r. część działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, (m.in. w dziedzinie gazyfikacji bezprzewodowej) zostanie przejęta przez „PGM”. W takim układzie organizacyjnym przedsiębiorstwo przetrwało kolejnych czternaście lat, bo aż do 4 stycznia 1994 r. Jednak nie był to jeszcze koniec przekształceń...

Na podstawie Uchwały Rady Miasta w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 1992 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej poddano procesowi prywatyzacji poprzez likwidację sektora wykonawczego. W taki oto sposób od 5 stycznia 1994 r. rozpoczęła swą działalność Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o., która szczęśliwie istnieje i funkcjonuje po dziś dzień.


Rejony Obsługi Mieszkańców

Rejon Wspólnot Mieszkaniowych RWM
obsługuje wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe
ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 34 88 728

Rejon Obsługi Mieszkańców - ROM 2
(obsługuje południowo-wschodnią część Bydgoszczy)
(obsługuje południowo-zachodnią część Bydgoszczy)
ul. Techników 5, 85-801 Bydgoszcz
sekretariat 52 34 88 870
rozliczanie mediów 52 34 88 864, 52 34 88 782

Rejon Obsługi Mieszkańców - ROM 3
(obsługuje północno-zachodnią część Bydgoszczy)
ul. Gdańska 9, 85-005 Bydgoszcz
sekretariat 52 34 88 920
rozliczenia mediów 52 34 88 923

Rejon Obsługi Mieszkańców - ROM 4
(obsługuje północno-wschodnią część Bydgoszczy)
ul. Modrzewiowa 23, 85-631 Bydgoszcz
sekretariat 52 34 88 760
rozliczanie mediów 52 34 88 764Siedziba główna Spółki

Siedziba główna Spółki mieści się w zabytkowej willi sprzed 1864r., która za sprawą jej ówczesnego właściciela Lewin Aronsohna była jedną z najważniejszych rezydencji w Bydgoszczy na przełomie XIX i XX wieku.

Nazwa firmy: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH
„ADM” SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY
Adres: ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
Kontakt: Tel. 52-348-16-00
Fax 52-348-16-07
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGON:
090458507
NIP: 554-03-16-382
Nr KRS: 0000124375 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.
77 1020 1462 0000 7602 0349 6296 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz